HCL nr. 295 din 22.12.2021

0
HCL nr. 295 din 22.12.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 295 din 22.12.2021

privind aprobarea vânzării unor locuințe A.N.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 95918 din 14.12.2021 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 95926 din 14.12.2021 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Economică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 96497 din 16.12.2021 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 133 din 20.12.2021 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 320 din 20.12.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere cererea nr. 48658 din 29.06.2021 depusă de domnul Luca Leonard, cererea nr. 65133 din 27.08.2021 depusă de domnul Huțanu Dumitru, cererea nr. 73054 din 27.09.2021 depusă de doamna Pușchin Carmen Geanina precum și procesul verbal nr. 95661/14.12.2021 încheiat de Comisia de vânzare a locuințelor A.N.L.;

Luând în considerare prevederile art. 10 și următoarele din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și ale art. 19^2, din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. „c” și alin. 6, lit. „b”, ale art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. 1, precum și ale ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2009 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, str. Xxxxxx xxx xxxx, bl. xx, sc. x, ap. x, jud. Neamț, întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 99.085,00 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.

Art. 2 Se aprobă vânzarea, către domnul LUCA LEONARD, posesor al xx seria xx nr. xxxxxx, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 247/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, str. Xxxxxx xxx , bl. xx, sc. x, ap. x, jud. Neamț, compus din 1 cameră și dependințe, suprafață utilă de 36,58 mp, suprafață construită de 48,49 mp, suprafață cote indivize aferente din construcție CPI 18,29 mp, teren în folosință CPI 6,06/791, înscris în CF a UAT Roman nr. 50891-C1-U43 cu nr. cadastral 50891-C1-U43.

Art. 3 Vânzarea locuinţei identificată la art. 1 din prezenta hotărâre, se va face cu plata prețului în rate, la prețul de 144.767,05 lei, din care:

  • 99.085,00 lei – valoarea de vânzare stabilită prin Raportul de evaluare al imobilului întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR;
  • 45.682,05 lei reprezentând dobânda totală, calculată la rata dobânzii de referință BNR (1,75% + 2 puncte procentuale), conform art. 10 alin. 2^1 din legea nr. 152/1998, aplicată la suma de 84.222,25 lei reprezentând diferența de achitat după plata avansului.

Art. 4 Vânzarea locuinței identificată la pct. 1 se va face cu plata prețului în rate lunare egale de 433,01 lei, pe o perioadă de 25 ani, conform graficului de plata – anexa 1 la prezenta hotarâre, cu achitarea unui avans de 14.862,75 lei, reprezentând 15% din valoarea de vânzare a imobilului (99.085,00 lei) stabilită prin Raportul de evaluare al imobilului întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, și a unui comision de 990,85 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzarecumpărare.
Data scadenței fiecărei rate se va putea modifica în funcție de data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art. 5 Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, xxxx xxxxxx xxx xxxx, bl. xx, sc. x, ap. x, jud. Neamț, întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 228.896,00 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.

Art. 6 Se aprobă vânzarea, către domnul HUȚANU DUMITRU, posesor al xx seria xx nr. xxxxxx, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 250/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, str. Xxxxxx xxx xxxx, bl. xx, sc. x, ap. x, jud. Neamț, compus din 3 camere și dependințe, suprafață utilă de 89,36 mp, suprafață construită de 112,18 mp, suprafață cote indivize aferente din construcție CPI 44,68 mp, teren în folosință CPI 14,02/791, înscris în CF a UAT Roman nr. 50891-C1-U41 cu nr. cadastral 50891-C1-U41.

Art. 7 Vânzarea locuinţei identificată la art. 1 din prezenta hotărâre, se va face cu plata prețului în rate, la prețul de 289.015,29 lei, din care:

  • 228.896,00 lei – valoarea de vânzare stabilită prin Raportul de evaluare al imobilului întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR;
  • 60.119,29 lei reprezentând dobânda totală, calculată la rata dobânzii de referință BNR (1,75% + 2 puncte procentuale), conform art. 10 alin. 2^1 din legea nr. 152/1998, aplicată la suma de 194.561,60 lei reprezentând diferența de achitat după plata avansului.

Art. 8 Vânzarea locuinței identificată la pct. 1 se va face cu plata prețului în rate lunare egale de 1.414,90 lei, pe o perioadă de 15 ani, conform graficului de plata – anexa 2 la prezenta hotărâre, cu achitarea unui avans de 34.334,40 lei, reprezentând 15% din valoarea de vânzare a imobilului (228896 lei) stabilită prin Raportul de evaluare al imobilului întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, și a unui comision de 2.288,96 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzarecumpărare.
Data scadenței fiecărei rate se va putea modifica în funcție de data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art. 9 Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, xxxx xxxxxx xxx xxxx, bl. xx, sc. x, ap. x, jud. Neamț, întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 134.854,00 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.

Art. 10 Se aprobă vânzarea, către doamna PUȘCHIN CARMEN GEANINA, posesoare a xx seria xx nr. xxxxxx, în calitate de titulară a contractului de închiriere nr. 269/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, xxxx xxxxxx xxx xxxx, bl. xx, sc. x, ap. xx, jud. Neamț, compus din 2 camere și dependințe, suprafață utilă de 53,69 mp, suprafață construită de 65,87 mp, suprafață cote indivize aferente din construcție CPI 26,35 mp, teren în folosință CPT 8,23/791, înscris în CF a UAT Roman nr. 50891-C1-U62 cu nr. cadastral 50891-C1-U62.

Art. 11 Vânzarea locuinţei identificată la art. 1 din prezenta hotărâre, se va face cu plata prețului în rate, la prețul de 151.887,14 lei, din care:

  • 134.854,00 lei – valoarea de vânzare stabilită prin Raportul de evaluare al imobilului întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR;
  • 17.033,14 lei reprezentând dobânda totală, calculată la rata dobânzii de referință BNR (1,75% + 2 puncte procentuale), conform art. 10 alin. 2^1 din legea nr. 152/1998, aplicată la suma de 84.854,00 lei reprezentând diferența de achitat după plata avansului.

Art. 12 Vânzarea locuinței identificată la pct. 1 se va face cu plata prețului în rate lunare egale de 849,06 lei, pe o perioadă de 10 ani, conform
graficului de plata – anexa 3 la prezenta hotarâre, cu achitarea unui avans de 50.000 lei, reprezentând 37,08% din valoarea de vânzare a imobilului (134.854 lei) stabilită prin Raportul de evaluare al imobilului întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, și a unui comision de 1.348,54 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.
Data scadenței fiecărei rate se va putea modifica în funcție de data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art. 13 Se acordă mandat Primarului municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, să îndeplinească toate formalitățile necesare vânzării imobilelor menționate la art. 1, art. 5 și art. 9 și să semneze la notar contractul de vânzarecumpărare cu privire la aceste imobile.

Art. 14 Directia Juridica și Administrație Publică și Direcția Economică, vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art. 15 Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț CORBU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU