HCL nr. 294 din 22.12.2021

0
HCL nr. 294 din 22.12.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 294 din 22.12.2021

privind actualizarea inventarului terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 94910 din 09.12.2021 inițiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 95029 din 10.12.2021 întocmit de către Direcția Juridică și Administraţie Publică Locală – Birou Evidență Patrimoniu Asociații de Proprietari;

Văzând avizul de legalitate nr. 96497 din 16.12.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 130 din 20.12.2021 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 319 din 20.12.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere adresa nr. 89512/13.11.2021 privind introducerea în inventarul domeniului privat a unor terenuri.

În conformitate cu prevederile:

  • art. 1, alin. (5) din anexa la Ordinul nr. 3471/2008;
  • art. 129, alin. 2, lit. „c”, ale art. 354, 355 şi ale art. 357, alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  • art. 4, art.6 și art. 9 din H.G. nr. 392/14.05.2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. „g”, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. (1), lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă actualizarea inventarului terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă punerea la dispoziția Comisiei municipale de fond funciar a suprafețelor de teren de la pozițiile 2291 și 2293 din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcţia Economică va proceda la înscrierea bunurilor în evidențele mijloacelor fixe.

Art. 4 În baza prezentei Biroul evidență patrimoniu și asociații de proprietari va proceda la actualizarea bazei de date electronice nongrafice privind inventarul terenurilor proprietate privată a municipiului Roman.

Art. 5 Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul D.I.T.L. va proceda la înscrierea bunurilor în evidențele fiscale.

Art. 6 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț CORBU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU