HCL nr. 283 din 08.12.2021

0
HCL nr. 283 din 08.12.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 283 din 08.12.2021

privind punerea la dispoziția Comisiei municipale Roman de fond funciar a unor terenuri

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 93757 din 07.12.2021 iniţiat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 93812 din 07.12.2021 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Văzând avizul pentru legalitate nr. 94120 din 07.12.2021 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 125 din 08.12.2021 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 308 din 08.12.2021 al Comisiei Juridice;

Luând în considerare prevederile art. 129, alin. (2), lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și prevederile art. 5, lit. „i” din H.G. nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor;

În temeiul dispozițiilor art. 139, alin. 1, al art. 140, alin. 1, precum și art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă punerea la dispoziția Comisiei municipale de fond funciar a suprafețelor de teren identificate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț CORBU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU