HCL nr. 282 din 08.12.2021

0
HCL nr. 282 din 08.12.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 282 din 08.12.2021

privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat și a listei de investiții – proiecte FEN pe anul 2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 93379 din 06.12.2021 iniţiat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 93724 din 07.12.2021 întocmit de către Direcția Economică.

Văzând avizul de legalitate nr. 94120 din 07.12.2021 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 129 din 08.12.2021 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 307 din 08.12.2021 al Comisiei juridice;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2021, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2021, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local – Proiecte FEN, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț CORBU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU