HCL nr. 279 din 14.11.2019

0
HCL nr. 279 din 14.11.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 279 din 14.11.2019

privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investitie: „Reabilitare trotuare în municipiul Roman, județul Neamț”

Examinând referatul de aprobare nr. 21894 din 12.11.2019 întocmit şi înaintat de către Primarul Municipiului Roman – Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 21905 din 12.11.2019 întocmit de către Direcţia Tehnică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 22030 din 14.11.2019 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 115 din 14.11.2019 al Comisiei de Urbanism şi Administrarea Teritoriului, avizul favorabil nr. 280 din 14.11.2019 al Comisiei Juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată precum și ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiii finantate din fonduri publice;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și „d”, alin. 4, lit. „d” și alin. 7, lit. „m”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum si al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Devizul general actualizat pentru obiectivul de investie „Reabilitare trotuare în municipiul Roman, jud. Neamt” în valoare totală de 9.478.304,21 lei cu T.V.A., din care C+M este de 8.235.100,77 lei cu T.V.A., conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, articolul 2 din H.C.L. nr. 77 din 23.03.2019 și H.C.L. nr. 236 din 26.09.2019 se abrogă.

Art. 3 Primarul Municipiului Roman prin Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica prin grija Secretarului municipiului Roman instituţiilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU