HCL nr. 278 din 14.11.2019

0
HCL nr. 278 din 14.11.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 278 din 14.11.2019

privind realocarea sumelor contractate din împrumutul intern rambursabil aprobat prin H.C.L. nr. 86 din 11.04.2018 și reactualizate prin H.C.L. nr. 80 din 27.03.2019

Examinând referatul de aprobare nr. 21777 din 11.11.2019 iniţiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi referatul de specialitate nr. 21809 din 12.11.2019 întocmit de către Direcţia Economică;

Văzând avizul pentru lergalitate nr. 22030 din 14.11.2019 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 111 din 14.11.2019 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 279 din 14.11.2019 al Comisiei juridice;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „b”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. l, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă realocarea sumelor contractate din împrumutul intern rambursabil aprobat prin H.C.L. nr. 86 din 11.04.2018, conform anexei la prezenta hotărâre.
Obiectivele de investiții rămân neschimbate, așa cum au fost aprobate prin H.C.L. nr. 84 din 29.03.2018 actualizată prin H.C.L. nr. 80 din 27.03.2019.

Art. 2 De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile H.C.L. nr. 233 din 26.09.2019 privind reactualizarea listei proiectelor de lucrari propuse a fi finantate din imprumutul rambursabil intern contractat direct de UAT Municipiul Roman in baza garantiilor proprii, se revocă.

Art. 3 Se dă mandat primarului municipiului Roman pentru a îndeplini toate procedurile legale în vederea punerii în executare a prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU