HCL nr. 279 din 08.12.2022

0
HCL nr. 279 din 08.12.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 279 din 08.12.2022
privind modificarea anexei la H.C.L. nr.224 din 05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului
„RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN MUNICIPIUL ROMAN – Strada Sucedava, bl. 7A” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând proiectul de hotărâre nr. 68599 din 03.10.2022, referatul de aprobare nr. 88291 din 06.12.2022 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 88629 din 07.12.2022 al Serviciului Managementul Proiectelor,

Văzând avizul de legalitate nr. 88802 din 07.12.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 154 din 08.12.2022 al Comisiei pentru buget – finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 311 din 08.12.2022 al Comisiei juridice.

Ținând cont de prevederile O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență,

Având în vedere „a doua rundă de atragere de fonduri” a PNRR, Componenta C5 – Valul renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3- Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale și Acordul proprietarilor din strada Sucedava, Bl.7A, aparținând Asociației de proprietari nr.50S.

Luând în considerare prevederile cap. 6 – Verificarea, contractarea și implementarea proiectelor din Ghidul specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată, care permit corectarea și corelarea documentelor depuse în cazul solicitărilor de clarificări transmise de MDLPA în vederea finalizării etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 7, lit. “i”, ale art. 139, alin. 3, lit . ”d”, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă modificarea anexei la H.C.L. nr. 224 din 05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN MUNICIPIUL ROMAN – Strada Sucedava, bl. 7A”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 224 din 05.10.2022 rămân neschimbate.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Municipiului Roman, Județul Neamț și publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ.

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al Municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Municipiului Roman, Judeţul Neamţ – dnul Leonard Achiriloaei;
  • Direcției tehnice și de investiții – Serviciul Managementul proiectelor Municipiul Roman;
  • Direcţiei Economice – Municipiul Roman;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Roxana-Dumitrița LOHAN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 18
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 3 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0