HCL nr. 278 din 28.11.2022

0
HCL nr. 278 din 28.11.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 278 din 28.11.2022
privind acordarea unui mandat special pentru modificarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe – serviciilor de utilități publice la apă și canalizare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 86167 din 23.11.2022 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 86170 din 23.11.2022 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică prin Serviciul Monitorizare Servicii de Utilități Publice și Direcția Economică;

Având în vedere adresa nr. 85 din 26.09.2022, înregistrată la U.A.T. Municipiul Roman cu nr.74724 din 19.10.2022, transmisă de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ” ;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 86231 din 23.11.2022 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul nefavorabil nr. 53 din 25.11.2022 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul nr. 309 din 25.11.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile :

  • art.8 alin.3 lit. d^2) și lit. k), art.10 alin.5 , art.32 alin.1) pct.e) și art.43 alin.8 din Legea nr. 51/2006R privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
  • art.12 alin.1) lit i), art.13, art.24 alin.1) pct.d) si art.35 din Legea nr. 241/2006R privind serviciul de alimentare cu apa și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;
  • Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv și a Statutului cadru a Asociațiilor de dezvoltare intercomunitare cu obiect de activitate servicii de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
  • Prevederile art. 8 alin. 4), art. 18 alin. 9), și art. 59 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare nr. 28/10.08.2009;

În temeiul dispozițiilor art.129 alin. 2 lit. b) și d), alin.7 lit. n), art. 139, alin. 3, lit. „d”, art. 140 alin.1, art.196 alin.1 lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 . Se acordă mandat special reprezentantului Municipiului Roman să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Roman astfel:

1.1 „PENTRU” modificarea și completarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe – serviciilor de utilități publice la apă și canalizare;

1.2 „PENTRU” modificarea prin Act Adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare nr. 28/10.08.2009, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMT” și Compania Județeană Apa Serv S.A., cu privire la modificările și completările tarifelor pentru servicii conexe – serviciilor de utilități publice apă și canalizare;

Art. 2. În situația în care reprezentantul Municipiului Roman desemnat la art.1 respectiv dnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, se află în imposibilitatea exercitării mandatului încredințat, devin incidente prevederile art.3 din din Hotărârea Consiliului Local nr. 8/2021, respectiv se împuternicește Primarul Municipiului Roman să desemneze, prin Dispoziție, un alt reprezentant al U.A.T. – Municipiul Roman care să reprezinte interesele Municipiului Roman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, să voteze și să semneze, valabil, în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Roman.

Art. 3. Se aprobă semnarea, prin reprezentantul legal al A.D.I.”AQUA NEAMȚ”, Președintele Asociației – dl. Brașoveanu Sorin, a Actului Adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa și de canalizare nr. 28/2009, cu privire la modificarea și completarea tarifelor pentru servicii conexe serviciilor de utilități publice apă și canalizare

Art. 4. Secretarul general al Municipiului Roman va asigura comunicarea prezentei hotărâri A.D.I. AQUA NEAMȚ, autorităților și persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Roxana-Dumitrița LOHAN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 13
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 6
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0