HCL nr. 277 din 19.12.2018

  0
  1248

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 277 din 19.12.2018

  privind modificarea H.C.L. nr. 253/2016 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Direcţiei Administraţia Pieţelor Bazar, Obor

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 22712 din 12.12.2018 înaintată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 22713 din 12.12.2018 întocmit de către Direcţia Administrare Pieţe şi Iluminat Public;

  Văzând avizul favorabil nr. 150 din 19.12.2018 al Comisiei pentru bugetfinanţe, avizul favorabil nr. 278 din 19.12.2018 al Comisiei juridice precum şi avizul pentru legalitate nr. 23283 din 19.12.2018 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

  În  temeiul prevederilor art. 36, alin. (3), lit. „b, ale art. 45, alin. 1 precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Administrare Pieţe şi Iluminat Public, care îşi modifică denumirea în DIRECŢIA ADMINISTRARE PIEŢE, serviciu public de interes local cu personalitate juridică, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

  Art. 2 Se aprobă modificarea organigramei Direcţiei Administrare Pieţe şi Iluminat Public Roman, care îşi modifică denumirea în DIRECŢIA ADMINISTRARE PIEŢE, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

  Art. 3 Se aprobă modificarea statului de funcţii al Direcţiei Administrare Pieţe şi Iluminat Public, care îşi modifică denumirea în DIRECŢIA ADMINISTRARE PIEŢE conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

  Art. 4 Direcţia Administrare Pieţe, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 5 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 39/28.02.2018 se abrogă.

  Art. 6 Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Constantin HOLBAN

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU