HCL nr. 269 din 25.11.2021

0
HCL nr. 269 din 25.11.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 269 din 25.11.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – ”Construire locuințe colective P+2, spații comerciale și birouri la parter și racorduri la utilități”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 88770 din 15.11.2021 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 89324 din 16.11.2021 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Având în vedere:

  • solicitarea nr. 68074 din 07.09.2021 al S.C. Anaevy Sun S.R.L.;
  • avizul arhitectului șef nr. 9 din 15.11.2021;
  • raportul informării și consultării publicului nr. 88763 din 15.11.2021;

Văzând avizul de legalitate nr. 90539 din 19.11.2021 al Secretarului general al municipiului Roman avizul favorabil nr. 119 din 23.11.2021 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr 293 din 23.11.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R, modificată şi completată, ale art. 25, art. 56, alin. 1 și 3, precum și cele ale anexei 1 la Legea nr. 350/2001R privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit. „c” al art. 139, al art. 140, alin. 1, si al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu ”Construire locuințe colective P+2, spații comerciale și birouri la parter și racorduri la utilități” – str. Zimbrului, nr.41-43- 45 – Roman”, proiect nr.43/2020 elaborat de S.C. Shapes Zone Studio S.R.L., beneficiar S.C. Anaevy Sun S.R.L., cu valabilitate de 5 ani.

Art. 2 Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț CORBU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU