HCL nr. 268 din 25.11.2021

0
HCL nr. 268 din 25.11.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 268 din 25.11.2021

privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri proprietate
publică a Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând Referatul de aprobare nr. 83616 din 01.11.2021 înaintat de primarul municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 83907 din 02.11.2021 întocmit de Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 90539 din 19.11.2021 dat de către Secretarul general Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 118 din 23.11.2021 al Comisiei pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 292 din 23.11.2021 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile art. 12 şi 14 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale – Legea nr. 123/2012;

În temeiul dispoziţiilor art. 108 alin. 1, lit. ,,b” şi ,,c”, art. 129, alin. 2, lit ,,c”şi alin. 6, lit. ,,a” şi ,,b”, alle art. 139, alin. 3, ale art. 140, alin. 1, ale art. 196, alin. 1, lit ,,a”, precum şi ale art. 362, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se instituie dreptul de uz cu titlul gratuit, pe toată durata de existenţă a capacităţii energetice, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., asupra terenului în suprafață de 888,00 mp, proprietate privată a Municipiului Roman, situate în Punct Poligon. pentru amplasarea de conducte și echipamente în scopul racordării la utilități a obiectivului: ,,Construire ansamblu de locuințe unifamiliale, amenajare cale de acces, sistematizare vertical, drum incintă, împrejmuire teren și branșamente utilități”- S.C. TCE NEIGHBORHOOD S.R.L.”.

Art. 2 Se instituie dreptul de servitute cu titlu gratuit în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., asupra terenului în suprafață de 888,00 mp, proprietate privată a Municipiului Roman, situate în Punct Poligon pentru creatrea unor culoare de lucru în vederea instalarii de rețele și echipamente și accesul operatorului ori de câte ori va fi necesar pentru realizarea lucrărilor de întreținere, reparații și exploatare a instalațiilor de utilități ce deservesc obiectivul: ,,Construire ansamblu de locuințe unifamiliale, amenajare cale de acces, sistematizare vertical, drum incintă, împrejmuire teren și branșamente utilități” S.C. TCE NEIGHBORHOOD.

Art. 3 Primarul municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire, prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț CORBU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU