HCL nr. 266 din 25.11.2021

0
HCL nr. 266 din 25.11.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 266 din 25.11.2021

privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 86997 din 09.11.2021 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 87146 din 10.11.2021 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul de legalitate nr. 90539 din 19.11.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 116 din 23.11.2021 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 290 din 23.11.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R modificată şi completată, ale art. 39, art. 48, alin. 3, art. 56, alin. 1 şi anexei 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

În temeiul dispoziţiilor art. 108, alin. 1, lit. „b” și „c”, art. 129, alin. 2, lit. “c” și alin. 6, lit. „a” şi „b”, ale art. 139, alin. 3, ale art. 140, alin. 1, ale art. art. 362, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă Studiul de Oportunitate nr. 87094/09.11.2021, privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 9382 mp, situat în mun. Roman – Str. Artera Vest, nr. 28, având nr. cadastral 60029, înscris în Cartea Funciară nr. 60029, aflat în domeniul privat al municipiului Roman fiind înscris la poziția 5 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 133/03.07.2020.

Art. 2 Aprobă concesionarea prin licitație publică, a terenului în suprafață de 9382 mp, situat în mun. Roman – Str. Artera Vest, nr. 28, având nr. cadastral 60029, înscris în Cartea Funciară nr. 60029, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă Documentația de atribuire a contractului de concesiune, pentru terenul intravilan în suprafață de 9382 mp, pentru o perioadă de 49 de ani, situat în municipiul Roman, str. Artera Vest nr.28, având număr cadastral 60029, înscris în Cartea Funciară nr. 60029 UAT Roman, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prezenta hotărâre, în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru concesionarea imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică și privată a Municipiului Roman.

Art. 5 Dreptul de concesiune se înscrie în Cartea Funciară de către concesionari.

Art. 6 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț CORBU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU