HCL nr. 265 din 25.11.2021

0
HCL nr. 265 din 25.11.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 265 din 25.11.2021

privind aprobare documentație atribuire teren în chirie prin licitație publică

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 87020 din 09.11.2021 înaintat de către Primar – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 87172 din 10.11.2021 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul de legalitate nr. 90539 din 19.11.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 115 din 23.11.2021 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 289 din 23.11.2021 al Comisiei juridice;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 182 din 19.08.2021;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R modificată şi completată, ale art. 39, art. 48, alin. 3, art. 56, alin. 1 şi anexei 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

În temeiul dispozițiilor art. 302-331, art. 108, alin. 1, lit. „b” și „c”, art. 129, alin. 2, lit. “c” și alin. 6, lit. „a” şi „b”, ale art. 139, alin. 3, ale art. 140, alin. 1, ale art. art. 362, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă Documentația de atribuire a contractului de închiriere, pentru terenul intravilan în suprafață de 4,00 mp, pentru o perioadă de 5 de ani, situat în municipiul Roman, str. Smirodava, nr. 9, având număr cadastral 60503, înscris în Cartea Funciară nr. 60503 UAT Roman, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț CORBU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU