HCL nr. 263 din 26.11.2018

  0
  1289

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 263 din 26.11.2018

  privind încheierea unui contract de colaborare

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 21560/23.11.2018 din iniţiată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 21561/23.11.2018 din întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

  Văzând avizul favorabil nr. 52 din 26.11.2018 al Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 264 din 26.112018 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 21596 din 26.11.2018 dat de Secretarul Municipiului Roman;

  Având în vedere art. 36, alin. 2, lit. „b” și alin. 7, lit. „a” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  În temeiul art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „b” din acelaşi act normativ:

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă încheierea unui contract de colaborare cu S.C. MIVAL STUDIO PRODUCTION S.R.L. pentru asigurarea, în mod gratuit, de servicii foto și video pentru evenimentele de interes public și campanii de promovare a imaginii municipiului Roman, conform anexei la prezenta hotărâre.

  Art. 2 Se împuternicește Primarul municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, să semneze contractul de colaborare și actele adiționale privind prelungirea acestuia în aceleași condiții ca cele avute în vedere la încheierea contractului de colaborare

  Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Iulia HAVRICI TOMȘA

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU