HCL nr. 262 din 26.11.2018

0
HCL nr. 262 din 26.11.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 261 din 26.11.2018

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 220/2018 privind aprobarea Regulamentului privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarealocurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 21545/23.11.2018 din iniţiată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 21546/23.11.2018 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Servicii Edilitare;

Văzând avizul favorabil nr. 51 din 26.11.2018 al Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 263 din 26.112018 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 21596 din 26.11.2018 dat de Secretarul Municipiului Roman;

Luând în considerare dispoziţiile H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor–cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, ale O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, ale H.G. nr. 1391/2006 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, ale O.G. nr. 43/1997R privind regimul drumurilor, ale Legii nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997, ale O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, ale O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, modificată şi completată, precum şi ale Legii nr. 448/2006R privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Având în vedere art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. „a”, pct. 16 şi 19 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 45 alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „b” din acelaşi act normativ:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă completarea art. 13, lit. „a” din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 220/2018 cu un nou punct, care va avea următorul conținut:

  • „00-24 de luni până duminică – parcarea „Piața Roman-Vodă și Judecătorie”

Art. 2 Se aprobă completarea art. 13, lit. „g” din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 220/2018 cu un nou alineat, care va avea următorul conținut:

  • „Diferența dintre suma taxată prin SMS și tariful de parcare reprezintă costul serviciului de taxare și TVA”.

Art. 3 Se aprobă completarea anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 220/2018 cu punctul 13, care va avea următorul conținut:

  • „13. Parcare Judecătorie”.

Art. 4 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Iulia HAVRICI TOMȘA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU