HCL nr. 258 din 17.11.2022

0
HCL nr. 258 din 17.11.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 258 din 17.11.2022
privind aprobarea solicitării de constituire a unui drept de folosință gratuită, în favoarea Municipiului Roman, asupra unui tronson de drum public, aflat în proprietatea județului Neamț

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 83806 din 16.11.2022 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 83811 din 16.11.2022 al Direcției Juridice și Administrație Publică;

Văzând avizul de legalitate nr. 84038 din 16.11.2022 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 89 din 17.11.2022 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 284 din 17.11.2022 al Comisiei juridice;

Ținând cont de prevederile art. 861, alin. (3), art. 874, alin. (l), ale art. 2147- 2157 din Legea nr. 287/2009R privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 108 lit. ”d”, ale art. 129 alin. (2) lit. ”c” coroborat cu alin. (6) lit. ”a”, ale art. 297 lit. ”d” și ale art. 349-353 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

Luând în considerare adresa Direcției Tehnice și de Investiții cu numărul 81526 din 08.11.2022 privind întreprinderea demersurilor necesare solicitării constituirii unui drept de folosință gratuită asupra unui sector de drum.

În temeiul art. 139, alin. (2), lit. ”g”, și ale art. 196, alin. (1), lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. (1) Se solicită constituirea unui drept de folosință gratuită în favoarea Municipiului Roman, asupra unui imobil, în lungime de 220 m, de la Km 4+233 la Km 4+453, având categoria de folosință ”drum”, aferent unui tronson de drum public (parte din Artera ocolitoare Roman Est), proprietatea publică a județului Neamț, înscris în cartea funciară cu nr. 56789 – Roman.

(2) Constituirea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului prevăzut la alin. 1, se face în vederea reabilitării și modernizării traseului de drum care tranzitează Artera ocolitoare Roman-Est, pe perioada implementării proiectului „Anghel Saligny”.

Art. 2. Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, Consiliului Județean Neamț, precum și persoanelor și autorităților interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Roxana-Dumitrița LOHAN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 15
Nr. total al aleșilor locali prezenți 15 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 6 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0