HCL nr. 257 din 17.11.2022

  0
  32

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  Nr. 257 din 17.11.2022
  privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 82885 din 14.11.2022 iniţiat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 83348 din 15.11.2022 inițiat de Direcția Economică.

  Văzând avizul de legalitate nr. 84038 din 16.11.2022 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr.143 din 17.11.2022 al Comisiei pentru buget finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 283 din 17.11.2022 al Comisiei juridice;

  În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, alin. 3, lit. ,,a” , al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2022, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 2. Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
  Consilier,
  Roxana-Dumitrița LOHAN

  CONTRASEMNEAZĂ,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU

  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
  Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 15
  Nr. total al aleșilor locali prezenți 15 Voturi „împotrivă” 0
  Nr. total al aleșilor locali absenți 6 Abțineri 0
  Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0