HCL nr. 248 din 27.10.2022

0
HCL nr. 248 din 27.10.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 Nr. 248 din 27.10.2022
privind însușirea listei cuprinzând suprafețele de teren private expuse exproprierii în scopul construirii “Pasaj superior pe DN2, peste C.F. Roman, KM 322+961”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 74474 din 20.10.2022 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 75775 din 21.10.2022 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul de legalitate nr. 75990 din 21.10.2022 al Secretarului municipiului Roman, avizul favorabil nr. 88 din 24.10.2022 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului și avizul favorabil nr. 271 din 26.10.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere:

  • solicitarea nr. 74286 din 18.10.2022 a C.N.A.I.R S.A. – D.R.D.P. Iași prin proiectant general S.C. NV Construct S.R.L.

Luând în considerare prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, ale art. 129, alin. (2), lit. „b”, art. 139, alin. 3, lit. „g” art. 196, alin. (1) şi art. 140 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul dispoziţiilor art. 5, alin (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local;

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art. 1. Se aprobă însușirea listei cuprinzând suprafețele de teren private expuse exproprierii în scopul construirii “Pasaj superior pe DN2, peste C.F. Roman, KM 322+961” conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul General al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ioana Roxana IORGA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 17
Nr. total al aleșilor locali prezenți 17 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0