HCL nr. 247 din 27.10.2022

0
HCL nr. 247 din 27.10.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 247 din 27.10.2022
privind încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Roman si Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Arhitectură “G. M. Cantacuzino“

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Analizând referatul de aprobare nr. 75393 din 20.10.2022 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 75771 din 21.10.2022 al Direcției de Urbanism și Amenajarea teritoriului;

Văzând avizul de legalitate nr. 75990 din 21.10.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 48 din 24.10.2022 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum şi avizul favorabil nr. 270 din 26.10.2022 al Comisiei juridice;

Având in vedere adresa Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Arhitectură “G.M. Cantacuzino“, nr. 49894 din data de 19.07.2022;

Reținând prevederile regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a mecanismului de redresare și reziliență și a Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare ți reziliență al României;

Ținând cont de:

  • prevederile art. 125, alin. (1), lit. b), art. 129 lit. ”b”, al. 7 lit. ”k” raportat la art. 139, alin. (3), lit. a) și lit. f), art. 197, alin. (1), (3)-(5), art. 200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferernte obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificarile și completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Roman si Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Arhitectură “G.M. Cantacuzino“ în scopul asigurării asistenței de specialitate in domeniile arhitecturii, urbanismului și protecției patrimoniului, pentru proiectele de investiții pe care Municipiul Roman intenționează să le inițieze/deruleze.

Art. 2. Se aprobă Acordul-cadru de parteneriat prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 3. Se împuterniceşte domnul Leonard Achiriloaei, Primarul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ, să semneze în numele și pentru Municipiul Roman, acordul de parteneriat între Municipiul Roman si Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Arhitectură “G.M. Cantacuzino“.

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Municipiului Roman, Județul Neamț și publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ.

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al Municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Direcției Urbanism și Amenajarea teritoriului;
  • Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Arhitectură “G.M. Cantacuzino“.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ioana Roxana IORGA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 17
Nr. total al aleșilor locali prezenți 17 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0