HCL nr. 244 din 05.11.2018

0
HCL nr. 244 din 05.11.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 244 din 05.11.2018

privind mandatarea primarului municipiului Roman şi a directorului D.A.P.I.P. pentru a negocia şi semna contractul colectiv de muncă al personalului contractual din partea angajatorului, precum şi actele adiţionale ale contractului colectiv de muncă

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 19982 din 30.10.2018 iniţiată de către Primarul municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 19983 din 30.10.2018 întocmit de D.A.P.I.P. Roman;

Văzând avizul favorabil nr. 131 din 05.11.2018 al comisiei pentru bugetfinanţe, avizul favorabil nr. 245 din 05.11.2018 al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 20384 din 05.11.2018 dat de Secretarul municipiului Roman;

În conformitate cu prevederile art. 72 din Legea nr. 188/1999R privind Statutul funcţionarilor publici, ale art. 131, precum şi cele ale art. 136 din Legea nr. 62/2011R – Legea dialogului social;

Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” şi cele ale alin. 3, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 45, alin. 1 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se mandatează primarul municipiului Roman şi directorul Direcţiei Administare Pieţe şi Iluminat Public pentru a negocia şi semna din partea angajatorului contractul colectiv de muncă al personalului contractual din cadrul Direcţiei Administrare Pieţe şi Iluminat Public, precum şi actele adiţionale ale contractului colectiv de muncă.

Art. 2 Primarul municipiului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului municipiului.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Iulia HAVRICI TOMȘA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU