HCL nr. 235 din 05.11.2018

  0
  1129

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 235 din 05.11.2018

  privind aprobarea încheierii Înţelegerii de Cooperare între municipiul Roman, Județul Neamț din România și orașul Ștefan Vodă, Raionul Ștefan Vodă, Republica Moldova

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 19301 din 18.10.2018 iniţiată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 19302 din 18.10.2018 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.;

  Luând în considerare avizul de oportunitate și conformitate favorabil nr. H22/853 din 23.07.2018 al Ministerului Afacerilor Externe precum și avizul de oportunitate și conformitate favorabil nr. 72643 din 05.07.208 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

  Având în vedere avizul favorabil nr. 45 din 05.11.2018 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 236 din 05.11.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 20384 din 05.11.2018 dat de Secretarul municipiului Roman;

  În conformitate cu prevederile art. 41 din Legea nr. 590/2003 privind Tratatele;

  În temeiul art. 16, ale art. 36, alin. 2, lit. e, alin. 7, lit. c, ale art. 45, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă Înţelegerea de Cooperare între municipiul Roman, județul Neamț din România şi orașul Ștefan Vodă, Raionul Ștefan Vodă, Republica Moldova, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 2 Primarul municipiului Roman va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Iulia HAVRICI TOMȘA

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU