HCL nr. 234 din 05.11.2018

0
HCL nr. 234 din 05.11.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 234 din 05.11.2018

privind modificarea H.C.L. nr. 18/14.02.2008 privind aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de transport public local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 19128 din 16.10.2018 întocmită şi înaintată de către primarul municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 19129 din 16.10.2018 întocmit şi înaintat de către Autoritatea de autorizare;

Văzând avizul favorabil nr. 44 din 05.11.2018 al Comisiei pentru administaţie publică locală şi sport, avizul favorabil nr. 235 din 05.11.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 20384 din 05.11.2018 dat de către secretarul municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 16, alin. 1, ale art. 17, alin. 1, lit. c, ale art. 18, alin. 1, lit. d, ale art. 28, alin. 2 din Legea nr. 92/2007 privind transportul public local, ale art. 4, lit. e, din Ordinul nr. 353/2007, ale art. 5, alin. 3 din O.U.G. nr. 195/2002R privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi cele ale art. 36, alin. 2, lit. d şi alin. 6, lit. a, pct. 14 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 45, pct. 1, precum şi al art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea Anexei nr. 1B la H.C.L. nr. 18/2008 privind aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de transport public local, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Autoritatea de autorizare din cadrul Municipiului Roman va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Iulia HAVRICI TOMȘA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU