HCL nr. 224 din 19.11.2020

0
HCL nr. 224 din 19.11.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 224 din 19.11.2020

privind alegerea Viceprimarului Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Văzând avizul pentru legalitate nr. 22619 din 18.11.2020 dat de Secretarul general al municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 1148 și 152 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 139, art. 140, alin. 1 şi al art. 196, alin. 1, lit. “a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se alege în funcţia de Viceprimar al municipiului Roman dnul Radu-Constantin Samson.

Art. 2 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU