HCL nr. 224 din 19.11.2020

  0
  561

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 224 din 19.11.2020

  privind alegerea Viceprimarului Municipiului Roman

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Văzând avizul pentru legalitate nr. 22619 din 18.11.2020 dat de Secretarul general al municipiului Roman;

  Având în vedere prevederile art. 1148 și 152 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  În temeiul art. 139, art. 140, alin. 1 şi al art. 196, alin. 1, lit. “a” din același act normativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se alege în funcţia de Viceprimar al municipiului Roman dnul Radu-Constantin Samson.

  Art. 2 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Teodora BACIU

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU