HCL nr. 223 din 19.11.2020

0
HCL nr. 223 din 19.11.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 223 din 19.11.2020

privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Văzând avizul pentru legalitate nr. 22619 din 18.11.2020 dat de Secretarul general al municipiului Roman;

Având în vedere prevederile dispoziţiilor art. 124, art. 125 și art. 126 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul ale art. 129, alin. 1, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și cele ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se organizează comisiile de specialitate pe principalele domenii de activitate, potrivit anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU