HCL nr. 222 din 05.10.2022

0
HCL nr. 222 din 05.10.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 222 din 05.10.2022

privind îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul H.C.L. nr. 119 din 17.05.2022 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete în Municipiul Roman” în cadrul PNRR/Componenta C10 – Fondul Local și a cheltuielilor aferente acestui proiect

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 68587 din 03.10.2022, iniţiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 68905 din 04.10.2022 întocmit de către Direcția Tehnică și de Investiții – Serviciul Managementul Proiectelor;

Ținând cont de solicitarea de clarificare nr. 4231 din 29.09.2022 prin care se solicită retransmiterea hotărârii de Consiliu local cu valoarea eligibilă solicitată în cadrul Cererii de finanțare;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 69279 din 04.10.2022 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 126 din 05.10.2022 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 244 din 05.10.2022 al Comisiei juridice;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „c” și alin. (6), lit. „d”, ale art. 139, alin. (3), lit. „g”, precum și cele ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se îndreaptă eroarea materială strecurată în cuprinsul art. 5 din H.C.L. nr. 119 din 17.05.2022 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete în municipiul Roman” în cadrul PNRR/Componenta C10 – Fondul Local și a cheltuielilor aferente acestui proiect, în sensul că se va insera în mod corect suma de 4.233.522,00 lei în loc de 4.232.522,00 lei, cum în mod greșit s-a trecut.

Art. 2. Celelalte articole prevăzute în H.C.L. nr. 119 din 17.05.2022 rămân neschimbate.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Municipiului Roman, Județul Neamț și prin publicare pe site-ul propriu al Primăriei Roman.

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Municipiului Roman, județul Neamț – dnul Leonard Achiriloaei,
  • Direcției Tehnice de Investiții – Serviciul Managementul Proiectelor Roman,
  • Direcției Economice – Municipiul Roman.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ioana Roxana IORGA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 16
Nr. total al aleșilor locali prezenți 16 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 5 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0