HCL nr. 218 din 26.10.2021

0
HCL nr. 218 din 26.10.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 218 din 26.10.2021

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 195 din 21.08.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului şi a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului: „Proiect integrat de reabilitare, modernizare, extindere și dotare a Școlii Carol I, construire și dotare Sală de Sport –
pentru învățământul general obligatoriu, reabilitarea și dotarea Grădiniței și reabilitarea și modernizarea drumurilor publice în cartierul Nicolae Bălcescu din municipiul Roman”

Axa Prioritară 13: Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii,
Prioritatea de investiţii 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale,
Obiectivul Specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România
Apel de proiecte: POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Luând în considerare solicitarea de clarificare nr. 10 transmisă de A.D.R. Nord-Est cu nr. 39709/OI/20.10.2021;

Analizând referatul de aprobare nr. 79925 din 22.10.2021 înaintat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 79936 din 22.10.2021 al Serviciului Managementul Proiectelor;

Văzând avizul de legalitate nr. 80767 din 25.10.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 111 din 26.10.2021 al Comisiei pentru buget – finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 259 din 26.10.2021 al Comisiei juridice.

Având în vedere Apelul de proiecte nr. 1, Axa Prioritară 13: Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale, Obiectivul Specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 7, lit. “n”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică articolele 3 şi 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 195 din 21.08.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului şi a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului: „proiect integrat de reabilitare, modernizare, extindere și dotare a școlii carol i, construire și dotare sală de sport – pentru învățământul general obligatoriu, reabilitarea și dotarea grădiniței și reabilitarea și modernizarea drumurilor publice în cartierul Nicolae Bălcescu din municipiul
Roman” care vor avea următorul conținut:
„ Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului: Proiect integrat de reabilitare, modernizare, extindere și dotare a Școlii Carol I, construire și dotare Sală de Sport – pentru învățământul general obligatoriu, reabilitarea și dotarea Grădiniței și reabilitarea și modernizarea drumurilor publice în cartierul Nicolae Bălcescu din Municipiul Roman, în cuantum de 18.494.297,37 lei (inclusiv T.V.A.).
Art. 4. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Municipiului Roman, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului Proiect integrat de reabilitare, modernizare, extindere și dotare a Școlii Carol I, construire și dotare Sală de Sport – pentru învățământul general obligatoriu, reabilitarea și dotarea Grădiniței și reabilitarea și modernizarea drumurilor publice în cartierul Nicolae Bălcescu din Municipiul Roman, în cuantum de 357.074,94 lei, precum şi cheltuiala neeligibilă în cuantum de 640.552,21 lei . ”

Art. 2 Se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 195 din 21.08.2018, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ;

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Municipiului Roman;
  • Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord – Est;
  • Serviciului Managementul Proiectelor – Municipiul Roman;
  • Direcţiei Economice – Municipiul Roman;

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț-Liviu CIOCOIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU