HCL nr. 205 din 14.10.2020

0
HCL nr. 205 din 14.10.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 205 din 14.10.2020

privind predarea unui sector de drum național, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman, județul Neamt, în administrarea Ministerului
Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor, prin C.N.A.I.R. – S.A., în vederea executării lucrărilor de reparații

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 20.069 din 13.10.2020 întocmit și înaintat de către Viceprimarul Municipiului Roman cu atribuții de primar – Ioana Roxana Iorga, precum şi raportul de specialitate nr. 20.070 din 13.10.2020 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 20121 din 13.10.2020 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 87 din 14.10.2020 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum si avizul favorabil nr. 208 din 14.10.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere :

  • dispozițiile art. 21, alin. (2) și alin. (9) ale Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • prevederile art. 221 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • prevederile Ordinului nr. 346/2000 privind modificarea și completarea Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 78/1999 pentru aprobarea Nomenclatorului activităților de administrare, exploatare, întreținere și reparații la drumurile publice;
  • art. 299 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. ”c” și alin. 6, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă reactualizarea pozițiilor kilometrice, a lungimilor și suprafețelor sectoarelor de drum DN2 și DN15D de pe raza municipiului Roman astfel:

  • DN2 – Km 328+692-km333+775 , L=5,536km, S=7,2989ha.
  • DN15D- km 46+828-km50+947, L=4,119km, S=2,8196ha.

Art. 2 Se aprobă predarea unui sector de drum național, cunoscut sub denumirea de DN15D, aflat in intravilanul Municipiului Roman, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului local al Municipiului Roman, județul Neamt, în administrarea Ministerului Transporturilor Infrastructurii si Comunicațiilor prin C.N.A.I.R. -S.A., în vederea executării lucrărilor de reparații.

Art. 3 Predarea – primirea sectorului de drum național prevăzut la art. 2 se face pentru o durată de 60 de zile pe bază de protocol încheiat între Consiliul Local al Municipiului Roman și Ministerul Transporturilor Infrastructurii si Comunicațiilor prin C.N.A.I.R. -S.A.

Art. 4 Bunurile prevăzute la art. 2 vor reveni în administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman la finalizarea lucrărilor prin protocol încheiat intre parți.

Art. 5 Se împuternicește Primarul Municipiului Roman, să semneze, în numele și pe seama Municipiului Roman, protocoalele prevazute la art.3 și art. 4 din prezenta hotarare.

Art. 6 Primarul municipiului Roman prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al municipiului Roman, persoanelor și autorităților interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU