HCL nr. 204 din 14.10.2020

  0
  614

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 204 din 14.10.2020

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Având în vedere prevederile art. 123 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  Văzând avizul pentru legalitate nr. 20121 din 13.10.2020 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 38 din 14.10.2020 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum şi avizul favorabil nr. 207 din 14.10.2020 al Comisiei juridice;

  Luând în considerare prevederile art. 6 din H.C.L. nr. 230 din 26.09.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Roman;

  În temeiul art. 139, art. 140, alin. 1 şi al art. 196, alin. 1, lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. unic Se alege dna Daniela-Gabriela Suman ca preşedinte de şedinţă până la declararea noului Consiliu Local ca legal constituit.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Daniela-Gabriela SUMAN

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU