HCL nr. 203 din 27.09.2018

0
HCL nr. 203 din 27.09.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 203 din 27.09.2018

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere art. 35, alin. 1 şi al art. 47 din Legea nr. 215/2001R – Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 9, alin. 1 şi 2 din O.G. nr. 35/2002 – Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002;

Văzând avizul favorabil nr. 38 din 27.09.2018 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 204 din 27.09.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 17817 din 27.09.2018 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 19, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 5, alin 1 din H.C.L. nr. 101/06.08.20008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Roman cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 şi al art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R – Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. unic: Se alege d-na Iulia Havrici Tomșa ca preşedinte de şedinţă pe o durată de 3 luni, respectiv lunile septembrie, octombrie şi noiembrie 2018.

Preşedinte de şedinţă
Iulia HAVRICI TOMȘA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU