HCL nr. 202 din 07.09.2018

0
HCL nr. 202 din 07.09.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 202 din 07.09.2018

privind aprobarea transmiterii unor terenuri din proprietatea publică a Municipiului Roman în proprietatea publică a Județului Neamț

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 16.551 din 06.09.2018 înaintată de către Primarul municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 16.552 din 06.09.2018 al Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul favorabil nr. 56 din 07.09.2018 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 202 din 07.09.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 16600 din 07.09.2018 dat de către Secretarul municipiului Roman;

Luând act de Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 203 din 29.08.2018;

În temeiul prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „c”, lit. „d”, ale art. 45, alin. 2, lit. „c”, precum şi cele ale art. 115, alin.1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă transmiterea din domeniul public al municipiului Roman în domeniul public al județului Neamț, în vederea realizării unui proiect de interes public județean, respectiv construirea a două locuințe protejate, a următoarelor terenuri:

  • str. Cireșilor nr. 11, identificat cu nr. C.F. 52727;
  • str. Cireșilor nr. 13, identificat cu nr. C.F. 52783;
  • str. Cireșilor nr. 15, identificat cu nr. C.F. 52784;
  • str. Cireșilor nr. 17, identificat cu nr. C.F. 52888;
  • str. Cireșilor nr. 19, identificat cu nr. C.F. 52728.

Art. 2 În condițiile în care în termen de 3 ani nu se realizează proiectul propus de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, terenul revine în proprietatea publică a Municipiului Roman.

Art. 3 Primarul Municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei.

Art. 4 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin GHICA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU