HCL nr. 201 din 07.09.2018

  0
  1151

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 201 din 07.09.2018

  privind aprobarea unei cofinanţări pentru S.M.U. Roman

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 16534 din 06.09.2018 iniţiată de către domnul Lucian – Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman şi raportul de specialitate nr. 16536 din 06.09.2018 al Biroului Juridic-Contencios;

  Văzând avizul favorabil nr. 110 din 07.09.2018 al Comisiei bugetfinanţe, precum, avizul favorabil nr. 203 din 07.09.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 16600 din 07.09.2018 al Secretarului Municipiului Roman;

  Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006R privind reforma în domeniul sănătăţii;

  În temeiul art. 36, alin. (9), al art. 45 şi al art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală,

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă cofinanţarea, cu suma de 70 mii lei din bugetul local al municipiului Roman pe anul 2018, pentru dotarea cu aparatură și echipamente medicale a Spitalului Municipal de Urgență Roman.

  Art. 2 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Constantin GHICA

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU