HCL nr. 199 din 30.09.2021

0
HCL nr. 199 din 30.09.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 199 din 30.09.2021

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiilor comerciale proprietate publică şi privată a Municipiului Roman, administrate de către Direcţia Administrare Pieţe

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand referatul de aprobare nr. 72050 din 22.09.2021 înaintat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 72286 din 23.09.2021 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul de legalitate nr. 72865 din 24.09.2021 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 73 din 28.09.2021 al Comisiei pentru urbanism si amenajarea teritoriului, avizul favorabil nr. 213 din 28.09.2021 Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

Luând în considerare prevederile art. 333-344, ale art. 108, alin. 1, lit. „c”, art. 129, alin. (2), lit. „c” și alin. 6, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi prevederile H.C.L. nr. 144/30.07.2020;

În temeiul art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă închirierea, prin licitaţie publică, pe o perioadă de cinci ani, cu posibilitatea de prelungire a contractelor pe o perioadă de cinci ani, a
spațiilor comerciale prevăzute în anexa nr. 1 și în Planul de situație – anexele 1.1., 1.2., 1.3, la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Documentația de atribuire pentru închirierea spațiilor menționate la art. 1, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, și se împuternicește Directorul Direcției Administrare Piețe, prin serviciile specializate, să organizeze procedura de licitație și să semneze contractele de închiriere.

Art. 3 Se aprobă prelungirea actualelor contracte de închiriere până la finalizarea procedurii de licitație și încheierea contractelor atribuite.

Art. 4 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităților și persoanelor interesate

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț-Liviu CIOCOIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU