HCL nr. 198 din 30.09.2021

0
HCL nr. 198 din 30.09.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 198 din 30.09.2021

privind modificarea H.C.L. nr. 163 din 29.07.2021 privind preluarea din administrarea Consiliului Județean Neamț în administrarea Consiliului Local Roman a unui tronson de drum

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand referatul de aprobare nr. 70101 din 15.09.2021 întocmit și înaintat de către primarul municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 70768 din 16.09.2021 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 72865 din 24.09.2021 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 72 din 28.09.2021 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum si avizul favorabil nr. 212 din 28.09.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere :

  • Adresa Consiliului Județean cu nr. 19651 din 19.08.2021 privind comunicarea valorii de inventar al tronsonului de drum județean DJ 207A;
  • Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 123/14.06.2021 privind predarea din administrarea Consiliului Județean Neamț în administrarea Consiliului Local Roman a unui tronson de drum;
  • Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 25751/03.12.2019 și procesul verbal de recepție finală nr. 923/13.01.2021;
  • Dispozițiile art. 22 și art. 221 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Art. 299 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. ”c” și alin. 6, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1, din H.C.L. nr. 163/29.07.2021, care va avea următorul conținut:
„Se aprobă preluarea din administrarea Consiliului Județean Neamț în administrarea Consiliului Local Roman a tronsonului de drum situat pe DJ 207A Roman-Bâra-Nistria, cuprins între Km 0+000 – 4+080, având valoare de inventar 2.361.645 lei, înscris în Cartea Funciară a municipiului Roman sub numerele 56745 și 56788.”

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 163/29.07.2021 rămân neschimbate.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț-Liviu CIOCOIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU