HCL nr. 193 din 21.08.2018

0
HCL nr. 193 din 21.08.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICOECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI:

„REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA CLĂDIRILOR CU DESTINAŢIE SOCIALĂ PENTRU POPULAŢIA CARTIERULUI URBAN DEFAVORIZAT „ZONA FABRICII”, REABILITAREA STRĂZII FABRICII ŞI CONSTRUIRE CĂI DE ACCES LA LOCUINŢELE SOCIALE ÎN MUNICIPIUL ROMAN”

Programul Operaţional Regional 2014 – 2020,
Axa Prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii,
Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale,
Obiectivul Specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România,
Apel de proiecte: POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI

H O T Ă R Â R E

Nr. 193 din 21.08.2018

Analizând expunerea de motive nr. 15524 din 20.08.2018 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 15525 din 20.08.2018 întocmit de către Serviciul „Managementul Proiectelor”,

Văzând avizul favorabil nr. 106 din 21.08.2018 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 193 din 21.08.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 15555 din 21.08.2018 dat de Secretarului municipiului Roman,

Având în vedere apelul de proiecte POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, în cadrul Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 13: „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b: „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul Specific 13.1 – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România”;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;

În baza prevederilor art. 36, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 6, lit. “a”, pct. 13, ale art. 45, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. ”b” din Legea nr.
215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă proiectul: „Reabilitarea şi modernizarea clădirilor cu destinaţie socială pentru populaţia cartierului urban defavorizat „Zona Fabricii”, reabilitarea Străzii Fabricii şi construire căi de acces la locuinţele sociale în Municipiul Roman”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 13: „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b: „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul Specific 13.1 – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România”; Apel de proiecte: POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI;

Art. 2 Se aprobă documentaţia tehnico – economică şi indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul „Reabilitarea şi modernizarea clădirilor cu destinaţie socială pentru populaţia cartierului urban defavorizat „Zona Fabricii”, reabilitarea Străzii Fabricii şi construire căi de acces la locuinţele sociale în Municipiul Roman” ;

Art. 3 Se aprobă valoarea totală a proiectului: „Reabilitarea şi modernizarea clădirilor cu destinaţie socială pentru populaţia cartierului urban defavorizat „Zona Fabricii”, reabilitarea Străzii Fabricii şi construire căi de acces la locuinţele sociale în Municipiul Roman”, în cuantum de 14.737.104,22 lei (inclusiv T.V.A.);

Art. 4 Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Municipiului Roman, reprezentând 2 % din valoarea eligibilă a proiectului „Reabilitarea şi modernizarea clădirilor cu destinaţie socială pentru populaţia cartierului urban defavorizat „Zona Fabricii”, reabilitarea Străzii Fabricii şi construire căi de acces la locuinţele sociale în Municipiul Roman”, în cuantum de 309.479,19 lei ;

Art. 5 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Reabilitarea şi modernizarea clădirilor cu destinaţie socială pentru populaţia cartierului urban defavorizat „Zona 3 Fabricii”, reabilitarea Străzii Fabricii şi construire căi de acces la locuinţele sociale în Municipiul Roman”, se vor asigura din bugetul local;

Art. 6 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale;

Art. 7 Se împuterniceşte Primarul Micu Lucian-Ovidiu al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Roman;

Art. 8 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul C.L. al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ.

Art. 9 Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Micu Lucian – Ovidiu al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ;
  • Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord – Est;
  • Serviciului „Managementul Proiectelor” – Municipiul Roman;
  • Direcţiei Economice – Municipiul Roman;

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 21.08.2018, cu un număr de 21 voturi pentru, voturi abţineri 0, voturi împotrivă 0 din totalul de 21 consilieri prezenţi.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin GHICA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU