HCL nr. 185 din 22.08.2019

0
HCL nr. 185 din 22.08.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 185 din 22.08.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 25 din 28.02.2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 15354 din 08.08.2019 iniţiat de Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 15404 din 09.08.2019 întocmit de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.;

Văzând avizul favorabil nr. 27 din 22.08.2019 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 186 din 22.08.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 15969 din 22.08.2019 dat de Secretarul general al municipiului Roman.

În conformitate cu prevederile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale, aşa cum a fost modificată şi completată prin O.U.G. nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative, coroborat cu art. 4, alin. (1) din anexa la Ordinul M.E.N. nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, precum și cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. „a”, ale alin. (7), lit. „a”, precum şi art. 139 şi art. 196, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se desemnează ca reprezentant al Consiliului local al Municipiului Roman în Consiliul de administraţie al Grădiniței „Anton Durcovici” Roman, a domnului consilier local Andrei FRON, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 3 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dragoș-Viorel MOROȘANU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU