HCL nr. 184 din 22.08.2019

0
HCL nr. 184 din 22.08.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 184 din 22.08.2019

privind aprobarea asigurării unui transport gratuit

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 15425 din 08.08.2019 iniţiat de dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 15425 din 09.08.2019 întocmit de către Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T;

Văzând avizul favorabil nr. 76 din 22.08.2019 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 26 din 22.08.2019 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 185 din 22.08.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 15969 din 22.08.2019 dat de Secretarul general al municipiului Roman.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „b” și „d”, ale alin. (4), lit. „a , ale alin. (7), lit. „a” și lit. ,,b”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă asigurarea de către Municipiul Roman a transportului gratuit al elevilor din strada Fabricii, aflați sub măsuri de protecție socială, de la domiciliu la unitatea școlară unde învață și retur, în anul școlar 2019-2020.

Art. 2 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu sumele reprezentând contravaloarea cheltuielilor de transport școlar de la art. 1.

Art. 3 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dragoș-Viorel MOROȘANU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU