HCL nr. 181 din 10.09.2020

0
HCL nr. 181 din 10.09.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 181 din 10.09.2020

privind exercitarea dreptului de administrare asupra unor imobile

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Examinând referatul de aprobare nr. 17.231 din 04.09.2020 înaintat de către doamna Ioana-Roxana Iorga – Viceprimar cu atribuții de primar, precum şi raportul de specialitate nr. 17.278 din 07.09.2020 al Direcției Juridice și Administrație Publică;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 95/2016 privind darea în administrare a bunurilor imobile (construcţii şi terenuri) aparţinând domeniului public al Municipiului Roman către unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Roman, cu modificările și completările ulterioare, prevederile H.C.L. nr. 288/19.12.2018 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Roman pentru anul școlar 2019-2020, precum și prevederile H.C.L. nr. 226/2019 privind exercitarea dreptului de administrare asupra unor imobile;

Văzând avizul de legalitate nr. 17398 din 08.09.2020 al Secretarului General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 76 din 09.09.2020 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 183 din 09.09.2020 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile :

  • art. 108, ale art. 129, alin. 2, lit. „c”, ale art. 286, ale art. 287, lit. „b”, ale art. 297, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ ;
  • art. 112, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, actualizată;
  • art. 867-870 din Codul Civil ce reglementează ca normă generală exercitarea dreptului de administrare asupra proprietăţii publice a autorităţilor administraţiei publice locale

În temeiul art. 139, alin. 3, lit. „g” şi al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă încetarea temporară a dreptului de administrare al Liceului cu Program Sportiv – până la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor la Cladirea Corp B – Școala Gimnazială ”Vasile Alecsandri”, asupra unui număr de 2 săli de clasă situate la etajul III al unității de învățământ, în care își desfășoară activitatea elevii Școlii gimnaziale ”Roman Mușat” și preluarea acestora în administrarea Consiliului Local Roman.

Art. 2 Se aprobă transmiterea în administrarea temporară a Școlii Gimnaziale „Vasile Alecsandri” a sălilor de clasă menționate la art. 1 din prezenta hotărâre, împreună cu dreptul de folosință asupra spațiilor comune (scări, holuri, toalete, vestiare), până la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor la Clădirea Corp B Școala Gimnazială ”Vasile Alecsandri”, când sălile vor reveni în administrarea Liceului cu Program Sportiv.

Art. 3 Se aprobă încetarea temporară a dreptului de administrare al Liceului Teologic Romano-Catolic ” Sf. Francisc de Assisi” – până la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor la Grădinița cu program prelungit ”Danubiana”, asupra unui număr de 2 săli de clasă situate la etajul 1 al unității de învățământ, în care își desfășoară activitatea elevii Școlii gimnaziale ”Costache Negri” corp B, și preluarea acestora în administrarea Consiliului Local Roman.

Art. 4 Se aprobă transmiterea în administrarea temporară a Colegiului Tehnic „Danubiana” a sălilor de clasă menționate la art. 3 din prezenta hotărâre, împreună cu dreptul de folosință asupra
spațiilor comune (scări, holuri, toalete, vestiare) până la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor la Grădinița cu program prelungit ”Danubiana”, când sălile vor reveni în administrarea Liceului Teologic Romano-Catolic ” Sf. Francisc de Assisi”.

Art. 5 Predarea-primirea bunurilor menționate la art. anterioare se va realiza prin protocol de predare-primire între cele două unități școlare.

Art. 6 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Roman, şi serviciile specializate să semneze protocoalele de preluare-predare.

Art. 7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Roman prin Direcția Juridică și Administrație Publică şi Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi unitățile de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică: Liceul cu Program Sportiv, Școala Gimnazială ”Vasile Alecsandri”, Liceul Teologic RomanoCatolic ”Sf. Francisc de Assisi” și respectiv Colegiul Tehnic „Danubiana”

Art. 8 Prezenta hotărâre se comunică autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija Secretarului general al municipiului Roman.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU