HCL nr. 180 din 10.09.2020

0
HCL nr. 180 din 10.09.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 180 din 10.09.2020

privind aprobarea rectificării unor contracte de vânzare cumpărare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Examinând referatul de aprobare nr. 17251 din 04.09.2020 iniţiat de către doamna Viceprimar cu atribuții de Primar – Roxana Ioana Iorga, precum şi raportul de specialitate nr. 17280 din 07.09.2020 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 17398 din 08.09.2020 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 75 din 09.09.2020 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 182 din 09.09.2020 al Comisiei juridice.

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale și ale O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum și ale H.C.L. nr. 104/14.11.2005 privind reglementarea situației arhivei fostului S.C. GOSCOM S.A. Roman;

Luând în considerare adresele transmise de către Direcția Municipal Locato înregistrate la Primăria municipiului Roman sub nr. 16683/27.08.2020, respectiv nr. 17139/03.09.2020, prin care se solicită îndreptarea unor erorii materiale strecurate în cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 8519/06.10.1992 și contractul de vânzare-cumpărare nr. 8998/19.05.1992;

Având în vedere prevederile art. 129, alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 140, alin. (1) și art. 196, alin.(1), lit. “a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 8519/06.10.1992 încheiat între RAGLT Roman și dnii Albert Ghiorghe și Teodora, ce are ca obiect apartamentul nr. 38, situat în blocul 17, scara B, etajul IV din str. Al. Revoluției, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a prenumelui unuia dintre cumpărători, respectiv Albert Ghiorghie și Teodora, în loc de Albert Ghiorghe și Teodora, cum greșit s-a menționat.

Art. 2 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare nr. 8998/19.05.1992, încheiat între RAGLT și doamna Mihart Ana, ce are ca obiect apartament situat în bl.1, sc. A, et. I, ap. 6, str. Ion Creangă, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a numărului apartamentului, respectiv apartament nr. 7 în loc de apartament nr. 6, cum greșit s-a menționat.

Art. 3 Viceprimarul cu atribuții de Primar și Direcția Municipal Locato vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU