HCL nr. 174 din 24.07.2019

0
HCL nr. 174 din 24.07.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 174 din 24.07.2019

privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 14231 din 23.07.2019 iniţiat de către dnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 14232 din 23.07.2019 întocmit de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Văzând avizul favorabil nr. 21 din 24.07.2019 al Comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 174 din 24.07.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 14311 din 24.07.2019 dat de secretarul general al municipiului Roman.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „e”, alin. (7), lit. „d” şi alin. (9), lit. „a” și „c”, ale art. 154, alin. (6), ale art. 155, alin. (7), ale art. 139, ale art. 108, lit. „d” , ale art. 362 raportat la art. 874 din Noul Cod Civil, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Protocolul de colaborare dintre Municipiul Roman și Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ, în vederea organizării în bune condiții a Festivalului Internaţional de Folclor „Ceahlăul”, ediția a XXII-a, în data de 2 august 2019, în Parcul Municipal Roman, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se mandatează Primarul municipiului Roman, prin serviciile specializate, să încheie și să semneze în numele și pentru Municipiul Roman, Protocolul de colaborare cu Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ, așa cum a fost aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3 Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dragoș-Viorel MOROȘANU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU