HCL nr. 173 din 24.07.2019

0
HCL nr. 173 din 24.07.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 173 din 24.07.2019

privind mandatarea reprezentării Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 14187 din 22.07.2019 iniţiat de Ioana Roxana Iorga – Viceprimarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 14188 din 22.07.2019 întocmit de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Văzând avizul favorabil nr. 74 din 24.07.2019 al Comisiei de buget finanţe, avizul favorabil nr. 173 din 24.07.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 14311 din 24.07.2019 dat de secretarul general al municipiului Roman.

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul ale art. 129, alin. (2), lit. „e”, alin. (7), lit. „d” și lit. ,,e” şi alin. (9), lit. „a”, „b” și „c”, ale art. 154, alin. (6), ale art. 155, alin. (7), ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi art. 196, alin. 1, lit. “a” din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă participarea Municipiului Roman la vizita de lucru organizată de către Asociația Municipiilor din România, în perioada 11 – 21 septembrie 2019, în Norvegia, Suedia și Finlanda.

Art. 2 Se mandatează Primarul Municipiului Roman – Lucian Ovidiu Micu să reprezinte Municipiul Roman și să semneze valabil, în numele Municipiului Roman, orice act sau document va fi necesar în îndeplinirea mandatului de reprezentare, inclusiv semnarea de acorduri de cooperare internațională, cu obligativitatea prezentării ulterioare a unui raport de activitate.

Art. 3 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumelor necesare pentru asigurarea serviciilor de transport, transfer și cazare cu mic dejun, cu prilejul
vizitei de lucru organizată de către Asociația Municipiilor din România, în perioada 11 – 21 septembrie 2019, în Norvegia, Suedia și Finlanda.

Art. 4 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu sumele aprobate.

Art. 5 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dragoș-Viorel MOROȘANU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU