HCL nr. 172 din 30.08.2022

  0
  36

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  HOTĂRÂRE

  Nr. 172 din 30.08.2022
  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința ordinară din 30 august 2022
  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Având în vedere prevederile art. 123 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  Luând în considerare prevederile art. 6 din H.C.L. nr. 230/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Roman, cu modificările și completările ulterioare;

  Văzând avizul pentru legalitate nr. 58688 din 25.08.2022 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 35 din 29.08.2022 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport şi turism, precum şi avizul favorabil nr. 192 din 29.08.2022 al Comisiei juridice;

  În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „a” și alin. 3, lit. „a”, al art. 139, alin. 1, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. 1, lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  HOTĂRAŞTE

  Art. 1. Se alege dnul Constantin GHICA ca preşedinte de şedinţă pentru ședința ordinară din 30 august 2022.

  Art. 2. Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
  Consilier,
  Constantin GHICA

  CONTRASEMNEAZĂ,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU

  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
  Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 18
  Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
  Nr. total al aleșilor locali absenți 3 Abțineri 0
  Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0