HCL nr. 171 din 27.07.2022

0
HCL nr. 171 din 27.07.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 171 din 27.07.2022
privind aprobarea disponibilizarii unor bunuri aparţinând Municipiului Roman
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând proiectul de hotărâre nr. 50518 din 21.07.2022 și referatul de aprobare nr. 50522 din 21.07.2022, iniţiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 50526 din 21.07.2022 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Economică;

Având în vedere referatul de disponibilizare întocmit de Direcția Municipal Locato, înregistrat la Primăria municipiului Roman cu nr. 50484/21.07.2022, aprobat de ordonatorul principal de credite, privind disponibilizarea unui număr de 1040 corpuri de iluminat

Văzând avizul pentru legalitate nr. 50555 din 21.07.2022 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 99 din 25.07.2022 al Comisiei pentru Buget-Finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 190 din 25.07.2022 al Comisiei juridice;

Luând în considerare prevederile H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice și ale art. 354 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „c” și alin. (6), lit. „b”, ale art. 139, alin. 2 lit. „g”, precum și cele ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă disponibilizarea din domeniul privat al municipiului Roman, a unui număr de 1040 corpuri de iluminat de diferite puteri și transmiterea acestora fără plată, către alte instituții sau autorități publice, în condițiile legii.

Art. 2. Primarul municipiului Roman, prin aparatul de specialitate și Direcția municipal Locato vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Havrici Tomșa

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 20
Nr. total al aleșilor locali prezenți 20 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 1 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0