HCL nr. 169 din 19.07.2018

0
HCL nr. 169 din 19.07.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE DE APROBARE A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI:

„CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN SECTORUL LOCUINȚELOR DIN MUNICIPIUL ROMAN”

Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon;
Prioritatea de Investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor,Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale;
Apel de proiecte: POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI

H O T Ă R Â R E

Nr. 169 din 19.07.2018

Analizând expunerea de motive nr. 13818 din 18.07.2018 înaintată de Primarul Municipiului Roman şi raportul de specialitate nr. 13819 din 18.07.2018 al Serviciului „Managementul Proiectelor”,

Văzând avizul favorabil nr. 92 din 19.07.2018 al Comisiei pentru buget – finanţe, avizul favorabil nr. 169 din 19.07.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 13850 din 19.07.2018 al Secretarului municipiului,

Având în vedere apelul de proiecte POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A: Clădiri rezidenţiale;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art. 36, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 6, lit. “a”, pct. 13, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă proiectul: „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN SECTORUL LOCUINȚELOR DIN MUNICIPIUL ROMAN”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A: Clădiri rezidenţiale; Apel de proiecte: POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI;

Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului: „Creșterea eficienței energetice în sectorul locuințelor din Municipiul Roman”, în cuantum de 6.683.585,11 lei (inclusiv T.V.A.);

Art. 3 Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Municipiului Roman şi a Asociaţiilor de proprietari, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 40 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 2.554.658,12 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului „Creșterea eficienței energetice în sectorul locuințelor din Municipiul Roman”;

Art. 4 Contribuţia Asociaţiei de Proprietari va fi de: 1.574.173,80 lei (eligibil și neeligibil), din care 963.085,32 lei reprezintă ajutor de natură socială acordat de către municipiul Roman;

Art. 5 Municipiul Roman va recupera, de la Asociaţiile de Proprietari, cota de finanţare datorata de aceasta într-un interval de 3 ani, prin vărsăminte trimestriale. Depunerile încep în luna următoare semnării procesului – verbal de terminare a lucrărilor;

Art. 6 Se aprobă cota de participare proprie de 5%, din valoarea cheltuielilor aferente proiectului pentru următoarele categorii de persoane care sunt considerate cazuri sociale:

  • persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate în întreţinere;
  • persoane singure / familii care, în luna anterioară efectuării anchetei sociale de către autoritatea administraţiei publice locale, au realizat venituri medii nete lunare pe persoană singură / membru de familie sub câştigul salarial mediu net pe economie;
  • veterani de război şi soţi / soţii supravieţuitori/supravieţuitoare ai/ale acestora;
  • pensionari, indiferent de statutul acestora, ale căror venituri medii nete lunare pe persoană singură/ membru de familie sunt sub câştigul salarial mediu net pe economie;

Pentru persoanele menţionate mai sus, diferenţa până la 25% din valoarea cheltuielilor aferente proiectului,va fi suportată de către municipiul Roman şi nu va mai fi recuperată de la asociaţiile de proprietari;

Art. 7 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale;

Art. 8 Anexa 1 este parte integrantă a prezentei hotărâri;

Art. 9 Se împuterniceşte Primarul Micu Lucian – Ovidiu al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Roman;

Art. 10 Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Micu Lucian – Ovidiu al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ;
  • Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord – Est;
  • Serviciului „Managementul Proiectelor” – Municipiul Roman;
  • Direcţiei Economice – Municipiul Roman;

Art. 11 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul C.L. al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 19.07.2018, cu un număr de 16 voturi pentru, voturi abţineri 0, voturi împotrivă 0, din totalul de 16 consilieri prezenţi.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin GHICA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU