HCL nr. 158 din 22.07.2021

  0
  370

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 158 din 22.07.2021

  privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 54854 din 20.07.2021 iniţiat de către dl. Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 54900 din 21.07.2021 întocmit de către Direcția Economică.

  Văzând avizul de legalitate nr. 55378 din 21.07.2021 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 74 din 22.07.2021 al Comisiei pentru buget finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 168 din 22.07.2021 al Comisiei juridice;

  În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2021, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 2 Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Elena CHELMUȘ

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU