HCL nr. 157 din 22.07.2021

0
HCL nr. 157 din 22.07.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 157 din 22.07.2021

privind aprobarea Raportului pentru procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă între Municipiul Roman și beneficiarii de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Roman, pe anul 2021, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 54901 din 20.07.2021 inițiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum și raportul de specialitate comun nr. 54902 din 20.07.2021 întocmit de către Serviciul Managementul Proiectelor și Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul de legalitate nr. 55378 din 21.07.2021 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 73 din 22.07.2021 al comisiei pentru buget-finanţe, precum și avizul favorabil nr. 167 din 22.07.2021 al comisiei juridice;

Având în vedere:

  • Legea nr. 350 din 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general;
  • art. 9 din H.C.L. nr. 116/2021 privind Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Roman pe anul 2021, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general;

În temeiul art. 129, alin. 14, art. 139, art. 140, alin. 1 precum și art. 196, alin. 1, lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Raportul privind procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă între Municipiul Roman și beneficiarii de finanțare
nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Roman, pe anul 2021, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ, dnul Leonard Achiriloaei, să semneze toate actele necesare şi contractele de finanţare în numele Municipiului Roman;

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Municipiului Roman, Judeţul Neamţ, dnul Leonard Achiriloaei;
  • Direcţiei Juridice și de Administraţie Publică – Municipiul Roman;
  • Direcţiei Economice – Municipiul Roman;
  • Serviciului Managementul Proiectelor – Municipiul Roman.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Elena CHELMUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU