HCL nr. 152 din 30.07.2020

0
HCL nr. 152 din 30.07.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 152 din 30.07.2020

privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat, a listei de investiţii finanțate din bugetul local și a listei de studii și proiecte pe anul 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 14591 din 28.07.2020 iniţiat de către domnul Lucian Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 14605 din 28.07.2020 întocmit de către Direcţia Economică;

Văzând avizul de legalitate nr. 14743 din 29.07.2020 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 58 din 30.07.2020 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 153 din 30.07.2020 al Comisiei juridice;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2020, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare al bugetului local pe anul 2020, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă rectificarea Listei de studii și proiecte finanţate din bugetul de dezvoltare, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU