HCL nr. 151 din 30.07.2020

0
HCL nr. 151 din 30.07.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 151 din 30.07.2020

privind respingerea unei plângeri prealabile

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 14413 din 24.07.2020 înaintat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 14414 din 24.07.2020 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Având în vedere plângerea prealabilă formulată de dnul Samson RaduConstantin împotriva Hotărârii Consiliului Local Roman nr. 128/2020, înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr. 12769/02.07.2020;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 14404 din 24.07.2020 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 57 din 28.07.2020 al Comisiei pentru buget-finanțe, avizul favorabil nr.152 din 28.07.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 1, alin. (6), art. 7, alin. (4) din Legea nr. 554/2004 – Legea Contenciosului administrativ, precum și prevederile art. 129, alin. (14) din Legea nr. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (1), ale art. 140, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se respinge plângerea prealabilă formulată de dnul Samson Radu Constantin împotriva H.C.L. nr. 128 din data de 26.06.2020.

Art. 2 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU