HCL nr. 142 din 30.07.2020

0
HCL nr. 142 din 30.07.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 142 din 30.07.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 36 din 27.02.2020 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 14133 din 21.07.2020 iniţiat de Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr.14160. din 22.07.2020 întocmit de către Direcția Economică și de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 14404 din 24.07.2020 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 52 din 28.07.2020 al Comisiei pentru buget finanțe, avizul favorabil nr. 14 din 28.07.2020 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul favorabil nr. 143 din 28.07.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7), lit. „d” și lit. „e”, ale art. 155 alin (4) lit. „a”, ale alin (5) lit. „c” , precum și ale art. 139, art. 140 și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea art.1. din H.C.L. nr. 36 din 27.02.2020 care va avea următorul cuprins:
„Se aprobă alocarea sumei de 2.500 lei pentru plata parțială a cupelor și trofeelor oferite concurenților participanți la manifestarea cultural-artistică de interes public local – Festivalul Internațional de Muzică Ușoară pentru Copii și Adolescenți „Lucky Kids” – ediția a IX-a 2020, care se desfășoară la Roman, în perioada 31 iulie – 01 august 2020.”

Art. 2 Se abrogă art. 2, art. 3 și art. 4 din H.C.L. nr. 36 din 27.02.2020.

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 36 din 27.02.2020 rămân neschimbate.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU