HCL nr. 141 din 30.07.2020

0
HCL nr. 141 din 30.07.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 141 din 30.07.2020

privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 13850 din 17.07.2020 inițiat de Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 13925 din 20.07.2020 întocmit de către Direcția Economică și de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T;

Având în vedere adresa nr. 50/02.07.2020 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 12778/02.07.2020, înaintată de Federația Română de Orientare;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 14404 din 24.07.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 30 din 28.07.2020 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil nr. 142 din 28.07.2020 al Comisiei juridice.

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „e”, ale alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7), lit. „e” și lit. „f”, ale alin. (9), lit. „a”, ale art. 154, alin. (6) precum şi ale art. 139, art. 140 şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1) Se aprobă asocierea MUNICIPIULUI ROMAN cu FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE ORIENTARE, în vederea realizării unor acțiuni de interes public local și național, respectiv Campionatele Naționale de Orientare în Alergare – probele Lungă Distanță, Medie Distanță, Ștafetă și Sprint, organizat de Federația Română de Orientare și Municipiul Roman, în perioada 10-13 septembrie 2020.
(2) Se aprobă alocarea din bugetul local al Municipiului Roman a sumei de 10.000 lei, în vederea realizării acțiunilor de interes public local și național prevăzute la alin. (1).
(3) Se aprobă Acordul de asociere dintre MUNICIPIUL ROMAN și FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE ORIENTARE, conform anexei (inclusiv anexa nr. 1) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se mandatează Primarul municipiului Roman, prin serviciile specializate, să încheie și să semneze în numele și pentru Municipiul Roman, Acordul de asociere cu Federația Română de Orientare, așa cum a fost aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu sumele necesare cheltuielilor cuprinse în Acordul de asociere sus-menționat.

Art. 4 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU