HCL nr. 142 din 22.06.2018

0
HCL nr. 142 din 22.06.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 142 din 22.06.2018

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici, a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul
„REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL OBLIGATORIU – ŞCOALA SERGIU CELIBIDACHE DIN MUNICIPIUL ROMAN”

Programul Operaţional Regional 2014 – 2020,
Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale,
Prioritate de investiții 10.1: Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare,
Obiectiv specific 10.1/învăţământ obligatoriu: Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului
Apel dedicat învăţământului obligatoriu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Analizând expunerea de motive nr. 11927 din 20.06.2018 înaintată de Primarul Municipiului Roman şi Raportul de specialitate nr. 11929 din 20.06.2018 al Serviciului „Managementul Proiectelor”
Văzând avizul favorabil nr. 74 din 22.06.2018 al Comisiei pentru buget – finanţe, avizul favorabil nr. 142 din 22.06.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 12015 din 22.06.2018 al Secretarului municipiului

Având în vedere apelul de proiecte dedicat învăţământului obligatoriu în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1: Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1/învăţământ obligatoriu: Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului,

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art. 36, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 6, lit. “a”, pct. 13, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă proiectul: „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu – Şcoala „Sergiu Celibidache” din Municipiul Roman”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1: Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1/învăţământ obligatoriu: Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învăţământului obligatoriu;

Art. 2 Se aprobă documentaţia tehnico – economică (D.A.L.I.) şi indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu – Şcoala „Sergiu Celibidache” din Municipiul Roman”, documentaţie întocmită de S.C. M TECH PROIECT S.R.L. Piatra Neamţ, la valoarea totală a devizului general de 6.492.423,96 lei (inclusiv T.V.A.);

Art. 3 Se aprobă valoarea totală a proiectului: „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu – Şcoala de Artă „Sergiu Celibidache” din Municipiul Roman”, în cuantum de 6.492.423,96 lei (inclusiv T.V.A.);

Art. 4 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Roman, reprezentând 2 % din valoarea eligibilă a proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu – Şcoala de Artă „Sergiu Celibidache” din Municipiul Roman”, în cuantum de 129.848,54 lei,

Art. 5 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu – Şcoala Sergiu Celibidache din Municipiul Roman”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local;

Art. 6 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 7 Se împuterniceşte Micu Lucian Ovidiu – Primar al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Roman;

Art. 8 Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Micu Lucian Ovidiu al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ;
  • Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord – Est;
  • Serviciului „Managementul Proiectelor” – Municipiul Roman;
  • Direcţiei Economice – Municipiul Roman;

Art. 9 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul C.L. al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 22.06.2018, cu un număr de 16 voturi pentru, voturi abţineri 0, voturi împotrivă 0, din totalul de 21 consilieri prezenţi.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin Ghica

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU